OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

วันเดือนปีเกิด                     
  • 13 มีนาคม 2502
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด
  • ระดับปริญญาโท ด้านสถิติประยุกต์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
ตำแหน่งในปัจจุบัน    
  • รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประวัติการทำงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่
  • ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
  • ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
  • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน