OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

วันเดือนปีเกิด

  • 13 มีนาคม 2502

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด

  • ระดับปริญญาโท ด้านสถิติประยุกต์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53

ตำแหน่งในปัจจุบัน

  • รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

  • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่
  • ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
  • ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
  • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน