OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

วันเดือนปีเกิด

 • 13 กันยายน 2500

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
 • ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
 • ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านสังคม 1
 • ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 9 ชช.)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 8

รู้จักเรา OKMD