OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลารู้จักเรา OKMD