OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

พลเอกวิลาศ อรุณศรี

พลเอกวิลาศ อรุณศรี

วันเดือนปีเกิด

  • 19 กันยายน 2496

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ วิทยาลัยทหารซิตาเดล (The Citadel The Military College of South Carolina)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (University of California, Berkeley)

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • ประสบการณ์การทำงาน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
  • รองแม่ทัพน้อยที่ 1
  • ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์