OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

วันเดือนปีเกิด

 • 23 พฤษภาคม 2501

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด

 • ปริญญาเอก Ph.D. (Economics), University of Toronto, Canada

ตำแหน่งสำคัญในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการด้านวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
 • คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ประวัติการทำงาน

 • 2552 – 2558 | กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2543 – 2556 | ผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง
 • 2548 – 2552 | กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2551 | ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ
 • 2551 | ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ นายสมัคร สุนทรเวช
 • 2549 – 2551 | กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2549 | กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank Institute – ADBI), Tokyo, Japan
 • 2547 | กรรมการ บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด
 • 2542 – 2543 | ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank Institute – ADBI), Tokyo, Japan
 • 2539 – 2542 | ผู้อำนวยการกองวางแผนส่วนรวม
 • 2539 – 2540 | ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
 • 2538 – 2539 | หัวหน้าฝ่ายวางแผนอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2537 – 2539 | คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์