บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
imgคิดก้าวหน้า

KID-9-NA-Final-Logo-18122015

เมื่อคนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชาติ
และความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนแห่งโลกอนาคต

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD มีภารกิจในการสนับสนุน บ่มเพาะ และเตรียมความพร้อม แก่ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จาก 3 หน่วยงานของ OKMD ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และมิวเซียมสยาม (Museum Siam) โดยมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนให้สามารถนำพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งในมิติของ การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ

ด้วยตระหนักในความสำคัญของนโยบายรัฐบาล และแนวทางการพัฒนาประเทศกับการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) จึงได้ขยายโอกาสให้นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้สร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมได้สัมผัสประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่เป็นทั้งนักคิด ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตผลงานและนวัตกรรม ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้กลุ่ม เยาวชนจะได้รับประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่จะสามารถนำมาใช้ในการกำหนดเส้นทางการประกอบวิชาชีพของตนได้ใ นอนาคต รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการคิดก้าวหน้า

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) จึงได้จัดทำโครงการคิดก้าวหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยการขยายโอกาสให้เยาวชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ รับคำแนะนำ และสัมผัสประสบการณ์จริง จากนักคิดและ หน่วยงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการใช้ทุนทางความคิดสร้างสรรค์ ผนวกเข้ากับงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เป็นส่วนสำคัญใน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรม สร้างสรรค์จากทั้ง 9 สาขา ได้แก่

งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts)
ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ (Music, Performing, and Visual Arts)
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ วิทยุและการถ่ายภาพ (Film, TV, Video, Radio and Photography)
พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ และห้องสมุด (Museums, Galleries, and Libraries)
การพิมพ์ (Publishing)
ซอฟต์แวร์ (Software)
การโฆษณา (Advertising)
การออกแบบ (Design)
สถาปัตยกรรม (Architecture)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่เป็นนักศึกษาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ และการนำความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพของตนเอง การพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และการพัฒนาท้องถิ่นได้ในอนาคต
  • เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแก่เยาวชนที่เป็นนักศึกษา ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ 9 สาขา ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

กิจกรรมในโครงการคิดก้าวหน้า
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี


CREATIVE TALK: การบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจ
ที่นำสู่การต่อยอด สร้าง โอกาสในการประกอบอาชีพ
c_talk

CREATIVE EXHIBITION: นิทรรศการแสดงเส้นทางสายอาชีพ
สร้างสรรค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเป็นแนวทางในการนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพ
c_exh

CREATIVE SHOWCASE: การจัดแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่สาธารณะ
c_show

CREATIVE WORKSHOP: การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดและการทำงานเพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงาน
c_work

CREATIVE ACTIVITY: กิจกรรมและเกมส์ที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
c_act

CREATIVE FILM: ภาพยนตร์สารคดีที่เจาะลึกเบื้องหลังชีวิตและการทำงานของบุคคลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
c_film

CREATIVE JOB CLINIC: การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม สร้างสรรค์เพื่อปูทางสู่สายงานสร้างสรรค์

CREATIVE JOB MARKET: ตลาดนัดอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งงานสร้างสรรค์

วันพฤหัสดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ หน่วยงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

CREATIVE TOUR: การเยี่ยมชมองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสและกระตุ้นการเรียนรู้ กระบวนการทำางานในสถานที่จริง
c_tour
*CREATIVE TOUR เฉพาะตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

______________________________________

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน “คิดก้าวหน้า” นะคะ
ขณะนี้ทางทีมงานได้ปิดระบบรับลงทะเบียนการเข้าร่วมงานแล้ว
ต้องขออภัย หากท่านได้พลาดโอกาสในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมการถ่ายทอดสดงานคิดก้าวหน้า

______________________________________

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
มีบริการรถ Shuttle bus รับส่งฟรี ระหว่างสโมสรทหารบก วิภาวดี และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามเป้า
ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 6524 หรือ 02 105 6512
Facebook: www.facebook.com/KidKaoNa
E-mail: [email protected]

 

ORGANISED BY

5OrgLogos

27,015 total views, 3 views today

27,016 total views, 4 views today

Top