OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนาม MOU การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้

163 | 29 มิถุนายน 2565
OKMD และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนาม MOU การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD  โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้ เมื่อวันพุธที่  29 มิถุนายน  2565 ณ อาคารหอกลางน้ำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาดร.อธิปัตย์ บำรุง กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ OKMD จะได้ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านดนตรี ตลอดจนศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการกระตุ้นและปลูกฝังให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ รักในการแสวงหาความรู้ อันเป็นคุณลักษณะสำคัญที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อีกทั้ง จะได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ให้มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมที่ออกแบบมาให้น่าสนใจ ชักชวนให้คนเข้ามาแสวงหาความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการสร้างและใช้พื้นที่การเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไปสู่ผู้สนใจในแวดวงที่กว้างขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และพื้นที่การเรียนรู้เครือข่ายด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประชาชนร่วมกัน
OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสื่อสารและพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในสาขาต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ OKMD, TK Park และ Museum Siam ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี (2565 – 2570)
OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนแนวคิด “อยากรู้ต้องได้รู้” และเท่าทันทุกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ข่าวและกิจกรรม