OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

275 | 11 กันยายน 2564
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” (on line workshop) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564
 
การดำเนินการอบรมเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Line Meeting จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2564 โดยจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่
  • การบรรยายหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”
  • เวิร์คชอปการออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมาย
  • เวิร์คชอปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (โดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์)
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม จาก 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม สระแก้ว สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 จังหวัด รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 คน

การบรรยายหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”


เวิร์คชอปการออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมาย


เวิร์คชอปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (โดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์)

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม