OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

155 | 11 กันยายน 2564
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” (on line workshop) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564
 
การดำเนินการอบรมเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Line Meeting จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2564 โดยจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่
  • การบรรยายหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”
  • เวิร์คชอปการออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมาย
  • เวิร์คชอปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (โดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์)
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม จาก 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม สระแก้ว สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 จังหวัด รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 คน

การบรรยายหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”


เวิร์คชอปการออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมาย


เวิร์คชอปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (โดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์)

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "หนังสือ"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "หนังสือ"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

ข่าวและกิจกรรม