OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

358 | 17 กรกฎาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                        สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการอบรมเป็น 2 รอบ ได้แก่ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม จาก 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่านมุกดาหาร ยโสธร และอุบลราชธานี และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 หน่วยงาน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 95 คน

คุณอรเลขา เพ็งพริ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้

กล่าวต้อนรับ และชี้แจงแนวทางการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์


อ.นลินี ทองแท้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และบรรจุภัณฑ์ให้ทันเทรนด์”

ผู้เข้าอบรมระดมสมองและฝึกปฏิบัติพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ผู้เข้าอบรมนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม