OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มาตรการส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ

758 | 30 พฤษภาคม 2563
มาตรการส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งภายหลังการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ประชุมมีนโยบายที่จะส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ จึงมีมติให้สำนักงานฯ ประสานกับกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณานำเสนอมาตรการหักลดหย่อนภาษีรายจ่ายซื้อหนังสือ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะเป็นมาตรการระยะ 3 ปี (2563-2565) เพื่อให้ประชาชนสามารถนำรายจ่ายในการซื้อหนังสือมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปี
 
อุตสาหกรรมหนังสือ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หลายประเทศทั่วโลก ก็ล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องการอ่านของประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการอ่านของประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้การเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์จะเป็นทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้ของประชาชน แต่หนังสือก็ยังคงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของคนไทย โดยเฉพาะในวัยเด็ก ที่การเรียนรู้จากหนังสือทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับการเรียน เกิดความซาบซึ้ง  เกิดจินตนาการ และจดจำได้ดีกว่า รวมถึงมีผลกระทบต่อสายตาน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ความนิยมในการเรียนรู้ผ่านหนังสือในประเทศไทยกลับลดลงเรื่อยๆ และส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมหนังสือ ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อย่างเช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต้องมีการเลื่อนหรือไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เป็นต้น จึงนำมาสู่การหารือร่วมกัน ระหว่างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้กับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ 

จากข้อมูลของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) อุตสาหกรรมหนังสือเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท และมีการจ้างงานกว่า 200,000 อัตรา ในปี 2562 แต่ด้วยสถานการณ์การแข่งขันจากสื่อออนไลน์และสถานการณ์ COVID-19 ทำให้คาดว่าในปี 2563 ยอดขายของอุตสาหกรรมหนังสือจะลดลงเหลือเพียง 1.2 หมื่นล้านบาท หากไม่มีมาตรการในการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจากผลการศึกษาดังกล่าว สำนักงานฯ คาดว่าการดำเนินมาตรการหักลดหย่อนภาษีรายจ่ายซื้อหนังสือจะช่วยผลักดันให้ยอดจำหน่ายหนังสือในปี 2563 เพิ่มขึ้นได้ประมาณร้อยละ 10 – 20 และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถประคองตัวอยู่ได้ภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นทุกวันนี้

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม