The Knowledge vol.7 ฉบับที่ 7 | ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560


The Knowledge vol.7

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 7 | ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 • การจัดการความรู้ : จับต้องยาก แต่จัดการได้
 • จัดการความรู้...สู่ชุมชน
 • ถอดรหัสกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชนเกษตรกร
 • กระดูกสันหลัง 4.0
 • รวมมิตรข้อมูลสถิติด้านการเกษตร
 • อนาคตของการจัดการความรู้
 • ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา
 • OKMD กับการถ่ายทอดทักษะ KM สู่ชุมชน
 • 5 แพลตฟอร์มจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล
 • รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่
 • Man of the Match