The Knowledge vol.33 ฉบับที่ 33 | กรกฎาคม - สิงหาคม 2567


The Knowledge vol.33

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 33 | กรกฎาคม - สิงหาคม 2567

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) • โลกร้อนสะท้อน 5 ผลกระทบ 
 • ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว สร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ทางรอดยุคโลกเกินคำว่าร้อน
 • E-Environmental ใน ESG ต้องเข้มข้นและเป็นมากกว่าเหตุผลทางธุรกิจ
 • A-Z ส่องคำศัพท์เกี่ยวกับโลกร้อน
 • Climate Tech นวัตกรรมสร้างอนาคต ปลดล็อกโลกร้อน
 • ถอดรหัส 8R ลดปัญหาโลกร้อน และ Climate Change
 • ตัวเลขร้อน...ในวันโลกรวน
 • วิกฤตโลกร้อน สัญญาณอันตราย สู่ความท้าทายแก้ปัญหาเชิงนโยบาย
 • วิชา Climate Change ในโรงเรียน เพราะความรู้สู้วิกฤตอุณหภูมิโลกได้ 
 • แนวโน้มอาชีพสีเขียวท่ามกลางวิกฤตโลกเดือด
 • โลกยิ่งเดือด อาหารยิ่งลด เทรนด์จัดการอาหารในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม 
 • 'ลงมือทำจริงและเร่งด่วน เพราะอุณหภูมิโลกไม่รอเรา' ประเทศไทยและการรับมือกับอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลง
 • 'โลกเดือด' หายนะประชิดมนุษยชาติ