The Knowledge vol.23 ฉบับที่ 23 | สิงหาคม - กันยายน 2565


The Knowledge vol.23

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 23 | สิงหาคม - กันยายน 2565
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 • 5 พื้นที่สาธารณะ พัฒนาคน พัฒนาเมือง
 • "สวนเบญจกิติ" เปลี่ยนตึกร้างเป็นสวนป่า พัฒนาพื้นฐานทางนิเวศของเมือง
 • ความหมายหลายมิติกับการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้
 • ความสำเร็จของเซ็นทรัล พาร์ค แลนด์มาร์กสุดโด่งดังและวิถีชีวิตของคนเมือง
 • เมื่อความรู้อยู่ในสวน
 • กรุงเทพฯ เขียวแค่ไหน เมื่อเทียบกับพื้นที่สาธารณะในโลก
 • เมื่อสวนเป็นมากกว่าสวน
 • ป่าชุมชน แหล่งเรียนรู้เพื่อพึ่งพากันและกันของคนและป่า
 • เช้าจรดค่ำ ดื่มด่ำความรู้จากธรรมชาติในห้องเรียนที่ไม่เคยหลับใหล ณ สวนป่ากลางกรุง
 • เรียนลัดประวัติศาสตร์ชุมชนจากสวนสาธารณะในท้องถิ่น
 • Park in the Future สวนแห่งการเรียนรู้ทั่วโลกจะหน้าตาเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า
 • การผลักดันสวนสู่พื้นที่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน