The Knowledge vol.21 ฉบับที่ 21 | มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565


The Knowledge vol.21

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 21 | มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 • 5 ร้านหนังสืออิสระ : มากกว่าร้านหนังสือ คือแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง
 • "สื่อ" สำคัญเท่ากับ "สาร"
 • ไอร์แลนด์พลิกเมืองหลวง เป็นแลนด์มาร์กสำคัญด้วยวรรณกรรม
 • A-Z Cultivation of Reading
 • เส้นทางประวัติศาสตร์ของร้านหนังสือในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 • รวมสถิติในแวดวงสิ่งพิมพ์และร้านหนังสือทั่วโลกในยุคโควิด-19
 • ร้านหนังสือ พื้นที่แห่งความหวังสู่เป้าหมายการเป็นสังคมแห่งการอ่าน
 • สำรวจทิศทางการดำเนินธุรกิจร้านหนังสืออิสระในประเทศไทย
 • จิตรกรรมฝาผนัง มรดกชุมชน
 • Facilitated-learning เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
 • แหล่งเรียนรู้ที่เปลี่ยนพลวัฒน์เมือง Guggenheim, Bilbao Spain
 • ถอดรหัสเส้นทางอยู่รอดของร้านหนังสืออิสระทั่วโลก