The Knowledge Special Edition ฉบับพิเศษ | การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ


The Knowledge Special Edition

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับพิเศษ | การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • การจัดการความรู้แบบยั่งยืนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • นวัตกรรมจากโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของชุมชน
  • 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับแนวทางพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
  • การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
  • แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • OKMD กับภารกิจการบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
  • 5 แหล่งเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เคล็ดลับงานสร้างสรรค์ที่โลกตะลึง