The Knowledge vol.16 ฉบับที่ 16 | ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564


The Knowledge vol.16

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 16 | ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  • OKMD Workshop กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การพัฒนาชุมชนเพื่อการเรียนรู้และการทำมาหากิน
  • ปรับตัวให้ทันปัญญาประดิษฐ์ เทรนด์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต
  • Social Enterprise ถอดกลยุทธ์แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • ผลิตภัณฑ์และบริการสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชน
  • การเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
  • ต่อยอดไอเดียอาชีพกับ 5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการทำมาหากิน