The Knowledge vol.12 ฉบับที่ 12 | ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563


The Knowledge vol.12

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 12 | ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  • สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล
  • ทิศทางการเรียนรู้ สร้างความเปลี่ยนแปลในอนาคต
  • 5 พื้นที่การเรียนรู้สาธารณะชั้นนำของโลก
  • เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
  • พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ขับเคลื่อนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุค Digital Distruption