OKMD magazine vol.8 ฉบับที่ 8 | มีนาคม-เมษายน 2559


OKMD magazine vol.8

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 8 | มีนาคม-เมษายน 2559 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ฉบับที่ 8 | มีนาคม-เมษายน 2559