OKMD magazine vol.7 ฉบับที่ 7 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559


OKMD magazine vol.7

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 7 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ฉบับที่ 7 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559