OKMD magazine vol.6 ฉบับที่ 6 | พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558


OKMD magazine vol.6

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 6 | พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ฉบับที่ 6 | พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558