OKMD magazine vol.4 ฉบับที่ 4 | กรกฎาคม-สิงหาคม 2558


OKMD magazine vol.4

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 4 | กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ฉบับที่ 4 | กรกฎาคม-สิงหาคม 2558