OKMD magazine vol.3 ฉบับที่ 3 | พฤษภาคม-มิถุนายน 2558


OKMD magazine vol.3

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 3 | พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ฉบับที่ 3 | พฤษภาคม-มิถุนายน 2558