OKMD magazine vol.2 ฉบับที่ 2 | มีนาคม-เมษายน 2558


OKMD magazine vol.2

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 2 | มีนาคม-เมษายน 2558 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ฉบับที่ 2 | มีนาคม-เมษายน 2558