OKMD magazine vol.1 ฉบับที่ 1 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558


OKMD magazine vol.1

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 1 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ฉบับที่ 1 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558