The Knowledge vol.11 ฉบับที่ 11 | มิถุนายน - กรกฎาคม 2561


The Knowledge vol.11

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 11 | มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  • กล่องความรู้...สู่โอกาส
  • 5 อาชีพน่าสนใจในศตวรรษที่ 21
  • องค์ความรู้ชุมชน...ของดี ต้องบอกต่อ
  • ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 สำหรับการเป็น Youtuber อย่างมืออาชีพ
  • Brain-based Learning (BBL) สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • New Way to Learn | เครื่องมือเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล
  • Skill Plus ทักษะสร้างโอกาส
  • ถอดรหัสความรู้สู่อาชีพ
  • Creative Food ธุรกิจอาหารอินเทรนด์