The Knowledge vol.10 ฉบับที่ 10 | เมษายน 2561-พฤษภาคม 2561


The Knowledge vol.10

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 10 | เมษายน 2561-พฤษภาคม 2561 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  • Decentralized Economy: เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นการขับเคลื่อนชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • 5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • Upcoming Decentralized Economy Events
  • คิดให้ทันโลก เมือง คิด ใหม่