The Knowledge vol.9 ฉบับที่ 9 | กุมภาพันธ์ 2561-มีนาคม 2561


The Knowledge vol.9

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 9 | กุมภาพันธ์ 2561-มีนาคม 2561 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  • STEM Education: หนึ่งในเครื่องมือปฏิรูปการเรียนรู้ของไทย
  • สะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
  • STEM รหัส(ไม่)ลับ การเรียนรู้สู่อนาคต
  • ทิศทางการเรียนรู้แบบ STEM Education
  • BBL & STEM
  • Inside EEC
  • 5 แอปพลิเคชันเรียนรู้เรื่อง STEM
  • STEM Events in Thailand
  • Knowledge Innovation Trend: Thailand's Do or Die
  • เติมเต็ม STEM ด้วย A และ AT