OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เนื้อหาองค์ความรู้ ทักษะ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส (Metaverse) และเทคโนโลยี AI ที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21
17 มิถุนายน 2567