OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

530 | 17 ธันวาคม 2558


ความรู้กินได้อื่นๆ

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

โดย นางสาวมาเรียม เรืองมณี
ธุรกิจ ซัก อบ รีด

ธุรกิจ ซัก อบ รีด

ร้านซัก อบ รีด เป็นธุรกิจบริการที่มีความต้องการสูงเพราะอำนวยความสะดวกและตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง (Urbanization)
ชา DIY

ชา DIY

ปัจจุบันประชาชนนิยมดื่มชาเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงนิยมดื่มชาในรูปแบบเดิมๆ อีกทั้งเกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น

ศูนย์ความรู้กินได้