OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ถั่วลิสง พืชหมุนเวียนสร้างรายได้

696

ถั่วลิสงเป็นพืชที่เหมาะสมในการนำมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียนหลังฤดูทำนา


การส่งเสริมอาชีพการปลูกถั่วลิสงให้แก่เกษตรกรในช่วงเวลาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวจะช่วยสร้างรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร อันจะนำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ในปัจจุบันความต้องการใช้ถั่วลิสงเพื่อการบริโภคมีสูงขึ้นเนื่องจากถั่วลิสงเป็นอาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารสูง และเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารหลายชนิด เช่น เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารเวียดนาม เป็นต้น


ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์ถั่วลิสงในประเทศไทยว่า พื้นที่ปลูกและผลผลิตรวมถั่วลิสงในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการผลผลิตมีมากขึ้น ความต้องการใช้ถั่วลิสงของไทยในแต่ละปีคาดว่ามีประมาณปีละ 1.2 - 1.5 แสนตัน ทำให้มีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 50,000 ตัน/ปี


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 11590.16 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

หอมแดง

หอมแดง

หอมแดงเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงไทยแทบทุกชนิด  มีการใช้หอมแดงในอาหารไทยตำหรับต่างๆ มากมาย
มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

การปลูกมะเขือ 5 ชนิดในต้นเดียวโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่งนั้น
มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมถูกนำไปแปรรูปเป็นขนม ของว่าง  เครื่องดื่ม  เครื่องใช้ และอื่นๆ ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมมาก
น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

น้ำหมักมูลสุกร เป็นปุ๋ยทางใบที่ทำให้พืชโดยเฉพาะข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มผลผลิตได้ดี ช่วยแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูที่ไปรบกวนชุมชน
โดย ฐิติฌาภรณ์  พงศ์จันทร์

ศูนย์ความรู้กินได้