ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — แผนยุทธศาสตร์ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
Pages: 1