ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — วัฒนธรรมการแต่งกาย [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

ช่างตัดเสื้อไต

ชุดไตเป็นเครื่องแต่งกายที่มีศิลปะ แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไตหรือชาวไทใหญ่ ชุดไต เป็นเครื่องแต่งกายที่มีศิลปะ แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไตหรือชาวไทใหญ่ ซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากที่สุด ชุดไตยังได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัด และมีนโยบายให้แต่งกายด้วยขุดไตในวันปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี เห็นได้จากชาวแม่ฮ่องสอนแต่งกายด้วยชุดไตกันทั้งเมือง...

ช่างตัดชุดเกบาย่า

เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวสตูลที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ...
Pages: 1