ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — วัฒนธรรม [x]
ผลการค้นหา 3 รายการ

อาหารว่างไทใหญ่

... ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพม่าเข้ามาอาศัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบอาชีพด้วยการปลูกพืช ทำไร่ ทำนา โดยยังคงยึดเอาวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง “ไทใหญ่” ตลอดมา วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทใหญ่คือ ...

เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล

สภาพภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียน และศาสนาของภาคเหนือก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เครื่องจักสานของภาคเหนือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ...

ผลิตเครื่่องเล่นดนตรีพื้นบ้าน "สะล้อ"

“สะล้อ” เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประจำภาคเหนือ เป็นสัญลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านล้านนา ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาเริ่มมีจำนวนน้อยลง ในขณะที่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ได้มีหลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์การเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา เครื่องดนตรี “สะล้อ” จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลที่ต้องการเล่นดนตรีพื้นบ้านและที่ต้องการศึกษา “สะล้อ” เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นเครื่องเล่นดนตรีประจำภาคเหนือ หากบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองที่อยู่ภาคเหนือจะนึกถึงดนตรีพื้นบ้านล้านนา ส่วนใหญ่คงจะนึกถึง...
Pages: 1