ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ปัญญา [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ความสนุกปลุกปัญญา

ก่อนการเรียนรู้ของเด็ก ต้องเปิด สมองส่วนอารมณ์ ด้วยกิจกรรมที่ให้ความสุข สนุกสนาน สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อ สมองส่วนอารมณ์ (limbic system) ได้รับการกระตุ้น ในเด็กเล็กสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ยังพัฒนาไม่เต็มที่ การบังคับให้เด็กเรียนจะไม่ได้ผล...
Pages: 1