ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

... ได้จัดกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทั้งโครงการปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต โครงการติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน โครงการ Museum Thailand โครงการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ...

กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่อมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0 ในปี 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สบร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้จัดโครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ 2” ขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่อมุ่งสู่การเป็น...
Pages: 1