ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — คนเมือง [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

... เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มาตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเมืองและการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น "ความเป็นเมือง" สามารถนิยามหรือให้คำจำกัดความได้หลายรูปแบบ ...
Pages: 1