OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แหล่งเรียนรู้และเครื่องมือการเรียนรู้อื่นๆ สำหรับผู้สูงวัย

1625 | 12 ธันวาคม 2562
ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุสามารถไปใช้ในชุมชนได้ อย่างห้องเรียนผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรมการสอนต่างๆ รวมทั้งเป็นชุมชนที่ผู้สูงอายุสามารถมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โรงเรียนผู้สูงอายุที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งอาจเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

| แหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 
จัดกิจกรรมส่งเสริมใน 3 มิติประกอบด้วย ความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ อาทิ การดูแลสุขภาพ โรคที่พึงระวังสำหรับผู้สูงอายุ  ความรู้ที่ผู้สูงอายุควรรู้ อาทิ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การวางแผนด้านการเงิน  และความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ ปลูกผักออร์แกนิก ทำอาหาร เป็นต้น


ภาพที่ 1 : โรงเรียนผู้สูงอายุ ม.ธรรมศาสตร์

| เกม | 
เกมเป็นเครื่องมือหนี่งที่ช่วยพัฒนาทั้งความคิดและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ อย่างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าของเล่นไทย (T-Style : Big Toy Design 2019)  ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจนสำเร็จเป็นต้นแบบ “Big Toys 61* วัยเก๋าเขาเล่นอะไร” เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าให้กลุ่มผู้สูงวัยได้มีของเล่นสำหรับพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม ซึ่งผลงานได้ถูกพัฒนาในหลายรูปแบบ เช่น ผลงาน “Think Thought” ที่นำหนังยางมาดึงแล้วต่อให้เกิดรูปร่างโดยผ่านกระบวนการคิดและจินตนาการ ให้เกิดรูปร่างต่างๆ รวมถึงปรับใช้วิธีเล่นต่างๆให้ได้มากกว่า 1 วิธี ช่วยส่งเสริมการใช้ความคิดและกล้ามเนื้อของผู้สูงวัย เป็นต้น


ภาพที่ 2 : ผลงาน “Think Thought” จัดแสดงในงาน T Style 2019