OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

447 | 14 ธันวาคม 2560


โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เป็นโครงการภายใต้แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ สบร. ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 372  โรงเรียน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ในการพัฒนาสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยภายใต้แนวคิด “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”  และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำแนวคิด BBL ไปสู่การปฏิบัติ ทาง สบร.จึงได้ต่อยอดความรู้เรื่องการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นฯให้กับ ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง  และในครั้งนี้ สบร.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง จำนวน 120  คน  ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560  โดยวิทยากรจากโรงเรียนทำหนังรามจิตติ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถสื่อสารการใช้พื้นที่สนามเด็กเล่นฯและการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการเล่นในเด็กปฐมวัย ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

คลิกเพื่อชมบรรยกาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ

   

   

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์ความรู้กินได้สุรินทร์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์ความรู้กินได้สุรินทร์

อบจ.สุรินทร์ และ สบร. โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสุรินทร์เป็น “ศูนย์ความรู้กินได้สุรินทร์” ที่ให้บริการองค์ความรู้ด้านอาชีพอย่างครบวงจร 
เปิดมุมความรู้กินได้สกลนคร

เปิดมุมความรู้กินได้สกลนคร

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงานมหกรรมความรู้สร้างอาชีพ “เปิดมุมความรู้กินได้สู่ชุมชน” 
นิทรรศการ “กล่องความรู้กินได้: นวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ”

นิทรรศการ “กล่องความรู้กินได้: นวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “กล่องความรู้กินได้: นวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ”  
สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ โรงเรียนบ้านพะไล   จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวและกิจกรรม