OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

158 | 14 ธันวาคม 2560


โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เป็นโครงการภายใต้แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ สบร. ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 372  โรงเรียน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ในการพัฒนาสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยภายใต้แนวคิด “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”  และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำแนวคิด BBL ไปสู่การปฏิบัติ ทาง สบร.จึงได้ต่อยอดความรู้เรื่องการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นฯให้กับ ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง  และในครั้งนี้ สบร.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง จำนวน 120  คน  ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560  โดยวิทยากรจากโรงเรียนทำหนังรามจิตติ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถสื่อสารการใช้พื้นที่สนามเด็กเล่นฯและการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการเล่นในเด็กปฐมวัย ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

คลิกเพื่อชมบรรยกาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ

   

   

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ร่วมกับ EEC เชิญเด็กไทยร่วมกิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์”

OKMD ร่วมกับ EEC เชิญเด็กไทยร่วมกิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์”

OKMD หรือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ EEC (สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) จัดกิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว"

สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว"

สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว" ณ โรงเรียนวัดวังหว้า จังหวัดระยอง จำนวน 120  คน  ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560
โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

สบร.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง
EEC Innovation Youth Camp จุดประกายแรงบันดาลใจเยาวชน

EEC Innovation Youth Camp จุดประกายแรงบันดาลใจเยาวชน

เมื่อวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความประทับใจในการจัดการเรียนการสอนของ EEC และ OKMD ได้แสดงตนเป็นจิตอาสา สมัครเป็นผู้ช่วยสอน หรือ TA (Teacher Assistant) 

ข่าวและกิจกรรม