OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

35 | 18 พฤศจิกายน 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครับ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม จำนวน 35 คน ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 โดยได้จัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 ฐาน ดังนี้  
  • ฐานที่ 1 : การเข้าใจตัวเอง
  • ฐานที่ 2 : ภาษาและดนตรี
  • ฐานที่ 3 : ธรรมชาติ มิติสัมพันธ์ และคณิตศาสสตร์
  • ฐานที่ 4 : การเคลื่อนไหวและดนตรี
  • ฐานที่ 5 : มิติสัมพันธ์ คณิตศาสสตร์ และธรรมชาติ
  • ฐานที่ 6 : การเคลื่อนไหว การเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น
  • ฐานที่ 7 : การเข้าใจผู้อื่น

น้องๆ ทั้ง 35 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกฐานทั้ง 2 วันด้วยความสนุกสนาน รวมทั้งได้เรียนรู้และได้ค้นหาทักษะ ความชอบ ความถนัดที่ซ่อนอยู่ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป โดยน้องๆ สามารถนำความรู้จากกิจกรรมในฐานต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตและการเรียนได้อีกด้วย

วันที่ : 14 – 15 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครับ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา
ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ข่าวและกิจกรรม