OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

361 | 18 พฤศจิกายน 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครับ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม จำนวน 35 คน ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 โดยได้จัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 ฐาน ดังนี้  
  • ฐานที่ 1 : การเข้าใจตัวเอง
  • ฐานที่ 2 : ภาษาและดนตรี
  • ฐานที่ 3 : ธรรมชาติ มิติสัมพันธ์ และคณิตศาสสตร์
  • ฐานที่ 4 : การเคลื่อนไหวและดนตรี
  • ฐานที่ 5 : มิติสัมพันธ์ คณิตศาสสตร์ และธรรมชาติ
  • ฐานที่ 6 : การเคลื่อนไหว การเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น
  • ฐานที่ 7 : การเข้าใจผู้อื่น

น้องๆ ทั้ง 35 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกฐานทั้ง 2 วันด้วยความสนุกสนาน รวมทั้งได้เรียนรู้และได้ค้นหาทักษะ ความชอบ ความถนัดที่ซ่อนอยู่ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป โดยน้องๆ สามารถนำความรู้จากกิจกรรมในฐานต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตและการเรียนได้อีกด้วย

วันที่ : 14 – 15 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครับ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

สบร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (OKMD Book Cover Award 2021)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ในนามนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน สบร. และหน่วยงานภายใน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส

ข่าวและกิจกรรม