OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

387 | 17 กันยายน 2563
OKMD จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Market Testing) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  และนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสม

โดย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 10 ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกันระหว่าง okmd นักการตลาด นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการยกระดับความสามารถของชุมชน ด้วยการนำต้นทุนท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทสินค้า ได้แก่ 
  1. สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
  2. สินค้าเกษตร
  3. สินค้าหัตถกรรม 
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับข้อมูลและประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายจริง โดยผู้ประกอบการได้ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาร่วมกันนี้ออกสู่การทดสอบตลาดจำลอง โดยผ่าน Buyer หรือกลุ่มเป้าหมายที่ทาง okmd ได้เรียนเชิญมาเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรก มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ผ่านแบบสอบถาม เพื่อนำกลับไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และราคา การทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจ และต่อยอดความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส
OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการ “พัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง” ณ โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ธีม คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แหล่งความรู้...สนุก

ข่าวและกิจกรรม