OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

32 | 13 กันยายน 2561
                      สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2561 ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยชุมชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันการศึกษาทางไกล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จาก 22 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ตราด ตาก นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พังงา พิจิตร แพร่ มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ลำปาง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สระแก้ว หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 53 คน<br>
ภายในกิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อ “ทำพื้นที่ทำมาหากินให้เป็นเรียนรู้” และ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” และการนำเสนอชุดความรู้ทำมาหากินที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพื้นที่จากผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 53 อาชีพ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดอาชีพ ดังนี้<br>
<ul>
    <li>อาหาร</li>
    <li>อาชีพบริการ</li>
    <li>เกษตรกรรม</li>
    <li>หัตถกรรม งานฝีมือ</li>
    <li>ผ้าทอและเครื่องแต่งกาย</li>
</ul>
<br>
<div class="row" style="text-align:center;">
    <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-1.jpg"><br>
<br>
    </div>
    <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-2.jpg"><br>
<br>
    </div>
    <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-3.jpg"><br>
<br>
    </div>
    <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-4.jpg"><br>
<br>
    </div>
    <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-5.jpg"><br>
<br>
    </div>
    <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-6.jpg"><br>
<br>
    </div>
<br>
                           ทั้งนี้ สบร. ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ สบร.  จำนวน 12 หน่วยงาน และวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากิน จำนวน 53 คน<br>
<br>
<br>
    <div class="row" style="text-align:center;">
        <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-7.jpg"><br>
<br>
        </div>
        <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-8.jpg"><br>
<br>
        </div>
        <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-9.jpg"><br>
<br>
        </div>
        <div class="col-md-6">
<img src="/upload/pdf/2561/kc/KC61-10.jpg"><br>
<br>
        </div>
    </div>
</div>
<br>

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ "ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว"
กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"
กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

วชช.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สบร. เปิดมุมความรู้กินได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและให้บริการด้านการทำมาหากินให้กับประชาชนในพื้นที่

ข่าวและกิจกรรม