OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากิน ประจำปี 2561

294 | 18 มิถุนายน 2561
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากิน ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติเมื่อวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยชุมชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันการศึกษาทางไกล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จาก 22 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ตราด ตาก นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พังงา พิจิตร แพร่ มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ลำปาง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สระแก้ว หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 54 คน

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ต้องทำมาหากินแบบไหน ถ้าเป็นคนไทย 4.0”


  

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายนำชัย กฤษณาสกุล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการความรู้และประโยชน์สู่ชุมชน”


ผศ.ดร. นิตยา สำเร็จผล วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการความรู้: เครื่องมือในการสร้างและถ่ายทอดความรู้” และ “การใช้ Design Thinking เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ต่อยอดผลิตภัณฑ์”

คุณอรเลขา เพ็งพริ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การใช้ TAXONOMY เป็นเครื่องมือในการจัดทำชุดความรู้ทำมาหากิน” และ “การใช้ INFOGRAPHICS เพื่อนำเสนอชุดความรู้ทำมาหากิน”

   

ผู้เข้าอบรมนำเสนอหัวข้ออาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการและโอกาสของท้องถิ่น

   

   

ผู้เข้าอบรมระดมสมองและฝึกปฏิบัติ

   

   

   

ผู้เข้าอบรมนำเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทำชุดความรู้ทำมาหากินด้วย infographicข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ "ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว"
กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"
กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

วชช.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สบร. เปิดมุมความรู้กินได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและให้บริการด้านการทำมาหากินให้กับประชาชนในพื้นที่

ข่าวและกิจกรรม