คนสูงวัย | เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอด

619 | 17 กรกฎาคม 2561
คนสูงวัย | เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอด
ทุกวันนี้ คนไทยวัยเกษียณที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แม้ส่วนหนึ่งได้ออกจากระบบการจ้างงานไปตามวาระ แต่หลายคนยังมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และต้องการทำงานต่อเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ประกอบกับสุขภาพที่ยังคงแข็งแรงจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ “คนสูงวัย” จึงเป็นพลังใหม่ในการพัฒนาและสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศ จากการนำทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่มีมาประกอบอาชีพอิสระหรือทำธุรกิจของตนเองตามความถนัดและความสนใจ

 “สูงวัย แต่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ... คุณพร้อมหรือยัง”