OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

“พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่ประเทศไทย 4.0”
โครงการส่งเสริมบูรณาการแหล่งเรียนรู้และจัดทำดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้

752
08 กันยายน 2560 | เวลา: 9.00-13.00 น.
สถานที่: ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
“พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่ประเทศไทย 4.0” โครงการส่งเสริมบูรณาการแหล่งเรียนรู้และจัดทำดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้
วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
  2. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ในประเทศ
  3. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้
กำหนดการ
 09.00-09.30 น.  ลงทะเบียน 
 09.30-09.35 น.  กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
 โดย ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 09.35-10.30 น.   นำเสนอผลการศึกษาวิจัยการพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
 โดย มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย 
  •  ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ 
  •  คุณจิดาภา มีเพียร ผู้จัดการโครงการ  
 10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
 10.45-11.45 น.  เสวนาหัวข้อ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่ประเทศไทย 4.0” 
 โดย
  •  ดร.ปรียา  ผาติชล รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
  •  น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ ผู้อำนวยการ กปพ.สบ.ทอ. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
  •  คุณกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  •  คุณวุฒินัย  ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
  •  คุณสฤณี  อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ
 ดำเนินรายการโดย คุณณัฎฐา โกมลวาทิน 
 11.45-12.00 น.  ตอบข้อซักถาม