" /> " /> OKMD KNOWLEDGE FORUM 2017 "เมือง คิด ใหม่"
OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD KNOWLEDGE FORUM 2017 "เมือง คิด ใหม่"

5071
17 กันยายน 2560 | เวลา: 12.00-17.00
สถานที่: โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
OKMD KNOWLEDGE FORUM 2017 "เมือง คิด ใหม่"
เราจะนำความรู้มาพัฒนา "เมือง" ของเราได้อย่างไร?
ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา"เมือง"ทั้งในและต่างประเทศ
OKMD KNOWLEDGE FORUM 2017 "เมือง คิด ใหม่"
Knowledge Cities : New Lives, New Opportunities

OKMD เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะสมัยใหม่ที่เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะสมัยใหม่ เป็นพื้นที่ในการแสดงออก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนในหลากหลายสาขาอาชีพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้แห่งใหม่ของคนไทย และเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับแหล่งเรียนรู้ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
 
OKMD จึงกำหนดจัดงานสัมมนา OKMD KNOWLEDGE FORUM 2017 : “เมือง คิด ใหม่” Knowledge Cities: New Lives, New Opportunities เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองแห่งความรู้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความจำเป็นและการพัฒนาเมืองแห่งความรู้ต่อไป

กิจกรรมภายในงาน  
เตรียมพบกับวิทยากรมากมายบนเวทีเสวนา ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองแห่งความรู้จากทั่วทุกมุมโลก ผู้กำหนดนโยบาย นักธุรกิจ นักวางแผนเมือง รวมทั้งนักคิด นักพัฒนานวัตกรรม และผู้ร่วมอุดมการณ์ที่มีความต้องการเห็นเมืองแห่งความรู้ในแบบฉบับของไทยเรา เช่น 
 • Dr. Jong-Sung Hwang, Lead Researcher-Smart Cities & Government 3.0, National Information Agency, Korea
 • Ms. Marie Østergård, Director, Aarhus Public Libraries, Denmark 
 • Dr. Jackie Watts, Chair, Knowledge City, City of Melbourne, Australia
 • รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ President and Chief Executive Officer, Quality House Plc.
 • คุณอนุวัตร เฉลิมไชย Brand Director, SCG Building Materials 
 • คุณจูน เซคิโน Design Director, Junsekino Architect and Design Co., Ltd. 
 • คุณรวิศ หาญอุตสาหะ Managing Director, Srichand United Dispensary
รวมทั้งนิทรรศการต้นแบบเมืองแห่งความรู้ และบทเรียนและแนวทางปฏิบัติต่างๆ สำหรับประเทศไทย 

กำหนดการ
 12:00-12:50 น.   ลงทะเบียนและเดินเข้าชมนิทรรศการ
 “New Lives, New Cities: How Knowledge Transforms Urban Ecosystems”
 12:50-13:00 น.   ผู้ชมงานเข้าสู่ symposium และรับชม Presentation ภาพรวมของงาน
 “Brains that Build: Best Practices Beyond Bangkok”
 13:00-14:30 น.       "Knowledge City : Ecosystem and Empowerment" (องค์ประกอบและโอกาสในเมืองแห่งความรู้) 
 โดย
 •  Dr. Jong-Sung Hwang, Lead Researcher-Smart Cities & Government 3.0, National Information Agency, Korea
 •  Ms. Marie Østergård, Director, Aarhus Public Libraries, Denmark
 •  Dr. Jackie Watts, Chair, Knowledge City, City of Melbourne, Australia
 14:30-14:45 น.  (พักเบรค 15 นาที)
 14:45-15:45 น.  "Knowledge Cities : Implications for Thailand" (เมืองแห่งความรู้ในบริบทของไทย)
 โดย
 •  รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ President and Chief Executive Officer, Quality House Plc.
 •  คุณอนุวัตร เฉลิมไชย Brand Director, SCG Building Materials
 •  คุณจูน เซคิโน Design Director, Junsekino Architect and Design Co., Ltd.
 •  คุณรวิศ หาญอุตสาหะ Managing Director, Srichand United Dispensary
 15:45-17:00 น.   Q&A แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรทั้ง 7 ท่าน และผู้ชมในหัวข้อ
 “Knowledge City Strategy and Implementation” (การขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งความรู้)
 โดย
 •  Dr. Jong-Sung Hwang
 •  Ms. Marie Østergård
 •  Dr. Jackie Watts
 •  รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 •  คุณอนุวัตร เฉลิมไชย
 •  คุณจูน เซคิโน 
 •  คุณรวิศ หาญอุตสาหะ 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ คุณ จิตต์สุภา ฉิน