OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

274
25 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนและคนวัยทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเด็กเยาวชนและคนวัยทำงาน ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงจะจัดให้มีการอบรมบุคลากรทางการศึกษา และค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC  ขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความจริงเสริม ประกอบด้วยการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผนวกกับฝึกฝนคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนฝึกทักษะวิชาชีพของเยาวชนให้สอดคล้องกับภาคทฤษฎีในห้องเรียนและความต้องการบุคลากรในพื้นที่

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
 1. การอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC
 2. ค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC
กลุ่มเป้าหมายกิจกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 • ครูผู้สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพื้นที่ EEC จำนวน 300 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จำนวน 150 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) จำนวน 150 คน
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ ในเขตพื้นที่ EEC จำนวน 600 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จำนวน 300 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) จำนวน 300 คน
       
รายละเอียดกิจกรรม: 
1. การอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม : ครูผู้สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพื้นที่ EEC


2. ค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ ในเขตพื้นที่ EEC


คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ (.pdf ขนาด 53 KB)
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
30 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2562

French Movie Club @TK park

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้