OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Knowledge in the Park

179
14 - 15 ธันวาคม 2561 | เวลา: 14.00 - 17.30 น.
สถานที่: ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สวนลุมพินี
Knowledge in the Park
           Knowledge in the Park เป็นโครงการของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ในการกระตุ้นและอำนวยความสะดวกให้คนไทยได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ทั้งในเรื่องการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ และการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ๆ ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการสันทนาการในสวนลุมพินี เพื่อให้สวนลุมพินีเป็นพื้นที่สันทนาการที่สำคัญของคนกรุงเทพ ทั้งทางร่างกาย สังคม และสติปัญญาอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงวัย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง OKMD, TK Park และกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคมนี้ จะจัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 - 17.30 น. และ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-19.00 น. ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สวนลุมพินี

ตารางกิจกรรม Knowledge in the Park