OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ “ไทยทำ ... ทำทำไม”

570
04 - 27 สิงหาคม 2560 | เวลา: 10.00 - 18.00 น.
สถานที่: มิวเซียมสยาม
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ “ไทยทำ ... ทำทำไม”
คนไทยเป็นพวกช่างประดิษฐ์?
 
จะว่าอย่างนั้นก็ได้ เพราะมีหลักฐานที่แสดงว่าเราพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จนเกิดเป็น “ภูมิปัญญา” แบบไทยๆ ขึ้นมา ถึงแม้ว่าของเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ ที่ไม่ได้ซับซ้อนหรือแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากมายก็ตาม แต่ของ “ไทยทำ” กลับแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราอยู่อาศัยกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข และเก่งนักในการปรับตัว ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ “ไทยทำ ... ทำทำไม” ที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้ ประกอบด้วยห้องจัดแสดง 3 ห้อง นำเสนอประเด็นที่เชื่อมโยงกับคนไทย ใน 3 มิติ ดังนี้
 
  • ห้อง “ไทยเทค” แสดงกลไกของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงในวิถีกสิกรรม ทำให้คนไทยทำงานด้วยความสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยการใช้ “ไฮเทค” โนโลยีแบบไทยๆ จึงเกิดเป็นงานศิลปะแนวจัดวาง “เสียงของไม่จำเป็น” โดยภัณฑารักษ์รับเชิญ กนต์ธร เตโชฬาร
  • ห้อง “ไทยธรรม?” มุ่งประเด็นไปที่สิ่งยึดเหนียวทางใจในยามที่คนไทยเกิดทุกข์ มาดูสิว่า เราจะเลือกสิ่งไหนเป็นที่พึ่ง ระหว่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ คำทำนายของแม่หมอ หรืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเครื่องรางของขลัง นิทรรศการ "มหัศจรรย์ พันลึก” โดยภัณฑารักษ์รับเชิญ ธนชัย อุชชิน จึงขับเน้นไปที่สิ่งประดิษฐ์อันเกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณเป็นสำคัญ
  • ห้อง “ไทย (โอ) ท็อป” สำรวจความเป็นไปได้ในการนำภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านมาต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตร่วมสมัย ทรงกลด บางยี่ขัน ภัณฑารักษ์รับเชิญ ได้แปลงห้องนิทรรศการมาเป็น “คาเฟ่ไทยไทย” ร้านกาแฟเก๋ๆ
ที่เป็นตัวอย่างของการนำรากไทยมาคลี่คลายให้เห็นลู่ทางการเติบโตต่อไปในอนาคต
 
นิทรรศการ “ไทยทำ ... ทำทำไม” ขอเป็นเสียงหนึ่งในการ นับสนุนสิ่งประดิษฐ์พะยี่ห้อ “ไทยทำ” ให้มีพื้นที่ในโลกปัจจุบันและต่อยอดไปสู่อนาคตได้อย่างสวยงาม
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้